Už 13 rokov repasované notebooky, počítače a monitory za najlepšie ceny na SK!

OBCHODNÉ PODMIENKY1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 ROZSAH PLATNOSTIObchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi kupujúcim 

a firmou PCkomplet s.r.o., 
číslo účtu:
SLSP a.s. 0452075353/0900
prevádzka: Hlavná 325, 086 41 Raslavice, 
zapísaná na Okresnom Súde v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18248/P
 
 

sídlo: Kopčákova 3,086 41 Raslavice, IČO 36730815 , IČ DPH SK2022314294 (ďalej len predávajúci).

 

Dozorujúci orgán

 

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051 / 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail: pr@soi.sk


1.2 DEFINÍCIA KUPUJÚCEHO 

maloobchod - kupujúcim sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba

veľkoobchod - kupujúcim sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ) registrovaná na registrácia, 

ktorá sa pri prvom odbere preukáže výpisom z OR alebo ŽL a ktorej predmetom podnikania je nákup a predaj výpočtovej techniky2. OBJEDNÁVKA TOVARU

2.1 SPÔSOB OBJEDNÁVKY TOVARU

K objednávaniu tovaru môže kupujúci využiť jeden z nasledujúcich spôsobov: 

- on-line výberom požadovaného tovaru na www.pckomplet.sk 

- elektronickou poštou obchod@pc-komplet.sk

- písomne zaslaním poštou na adresu prevádzky firmy faxom.2.2 NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY TOVARU

Pre záväzné potvrdenie objednávaného tovaru musí objednávka obsahovať nasledujúce náležitosti:

typ, špecifikácia tovaru a počet kusov podľa aktuálneho cenníka

obchodné meno kupujúceho, včítane IČO prípadne DIČ (firmy a spoločnosti)

priezvisko a meno (fyzické osoby)

kompletná adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ)

spôsob dopravy resp. prevzatia tovaru

kontaktný telefón, e-mail (pre prípadné upresnenie objednávky)2.3 POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí aktuálnu dostupnosť typu a množstva objednávaného tovaru, 

prípadne možnosti požadovaného rozšírenia. 

Pri osobnom odbere je tovar možné rezervovať do 24 hodín, po predložení zálohy 1 týždeň. 

Objednávka tovaru je záväzná až po vzájomnom odsúhlasení kupujúcim a predajcom.2.4 ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Nezáväznu alebo predajcom nepotvrdenú objednávku je možné zrušiť bez akýchkoľvek storno poplatkov. 

Pri zrušení záväznej, vzájomne potvrdenej objednávky je predajca oprávnený účtovať storno poplatok vo výške max. 10% z ceny objednaného tovaru. 

Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku, ak cena tovaru nebola uhradená riadne a včas dohodnutým spôsobom,

resp. ak si kupujúci neprevezme tovar do dňa rezervácie. 

Záloha uhradená za účelom rezervácie tovaru je po zrušení objednávky samostatne nevratná. 

V prípade nedostupnosti objednaného tovaru je predavajúci povinný vrátiť celú výšku zálohovej platby na účet kupujúceho. 

Vrátenie tovaru pri zásielkovom predaji je popísane v bode 4.4.3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 CENA TOVARU

Cena tovaru sa riadi aktuálnou ponukou zverejnenou na www.pckomplet.sk platnou v čase potvrdenia objednávky. 

Veľkoobchodné ceny sa zobrazia automaticky po prihlásení registrovaného dealera. 

Predávajúci môže dohodnúť s kupujúcim osobité cenové a platobné podmienky predovšetkým pri množstevných odberoch.3.2 FORMA PLATBY

- v hotovosti - osobne pri prevzatí tovaru

- dobierkou - platba kurierovi pri prevzatí tovaru

- proforma faktúrou - vopred na základe záväznej objednávky, proforma faktúra sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti pripísaná na účet predávajúceho

- inak vopred dohodnutým spôsobom3.3 PREDAJ NA SPLÁTKY

Predávajúci umožňuje predaj tovaru aj na splátky prostrednícvom zmluvných spoločností. 

Podmienky predaja tovaru na splátky môže kupujúci obdržať na požiadanie, resp. sú dostupné na Internetových stránkach jednotlivých spoločností.4. ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

4.1 SPÔSOB PREVZATIA TOVARU

- osobne - v prevádzkových priestoroch predávajúceho

- prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou - dopravné podmienky sú k dispozicií na Internetových stránkach jednotlivých spoločností. 

Pri zasielaní tovaru hradí náklady na prepravu kupujúci, ak nie je uvedené inak.4.2 DODACIA LEHOTA

Aktuálne dostupný tovar preberaný osobne je možné prevziať ihneď po uhradený hodnoty tovaru. 

V prípade rozšírenia, alebo zmeny konfigurácia je tovar pripravený k odberu po dobe nevyhnutnej na vykonanie požadovaných úprav a otestovanie. 

Pri odbere tovaru prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou kupujúci obdrží naskladnený tovar do 24 - 48 hodín od potvrdenia objednávky.4.3 NADOBUDNUTIE TOVARU

Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúci obdrží doklad o nadobudnutí tovaru (faktúru a príjmový pokladničný doklad) k prevzatému tovaru. 

V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou bude faktúra, zaslaná spolu s tovarom. 

Tovar sa považuje za dodaný, okamihom prevzatia kupujúcim pri osobnom odbere, resp. okamih jeho odberu dopravnou spoločnosťou. 

Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. 

Pri objednávke tovaru na dobierku kupujúci uhradí plnú cenu tovaru kurierovi pri prevzatí tovaru. 

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.4.4 VRÁTENIE TOVARU

Súkromná osoba má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa § 12 možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru pri zásielkovom predaji. 

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.

Písomne prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, čísla účtu a presnej adresy pre finančné vysporiadanie 

musí byť predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. 

Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako poistenú zásielku kurierom, 

alebo poštou I. triedou (nie na dobierku) spolu s dokladom o kúpe. 

V prípade splnenia uvedených podmienok predajca vráti cenu tovaru prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 15 dni od doručenia tovaru.Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy najmä v nasledujúcich prípadoch:

- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť (servis, preprava a pod.)

- ak ide o predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo potvrdil inštaláciu (aktiváciu)

- ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (špecifická konfigurácia)V prípade nesplnenia hore uvedených podmienok je predajca oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 10% z ceny tovaru.5. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

Predajca má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť iba po vzájomnom odsúhlasení kupujúcim. 

Podmienky uplatnenia záruky sa riadia reklamačným poriadkom. 

Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného a občianského zákonníka 

a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike. 

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.

Dokumenty na stiahnutie:

Reklamačný formulár VZOR
Reklamačný formulár Tlačivo